Terms of reservation - Golden Tulip Gdańsk Residence | Wakacje nad morzem w Gdańsku

Terms of reservation

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 

za usługi świadczone przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
Oddział Golden Tulip Gdańsk Residence

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. Oddział Golden Tulip Gdańsk Residence z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 160 (dalej zwany Obiektem). Przedmiotowy regulamin reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi.
2. Podmiotem świadczącym usługi jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. Oddział Golden Tulip Gdańsku Residence z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 160, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000047774, o kapitale zakładowym 509.378.800,00 zł, REGON: 016046030, NIP: 5222482605.
3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w Bank PKO BP pod nr PL 79 1020 1026 0000 1402 0217 9679
4. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej odbywa się w recepcji obiektu. Obiekt wystawia potwierdzenie otrzymanej płatności.
5. Do obsługi płatności online od klientów wykorzystywane są rozwiązania dostarczane przez firmę Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro.
6. Wszelkie zapytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres: reception@goldentulipgdanskresidence.com

 

II. REZERWACJA

 

1. 1. Rezerwacji w obiekcie Golden Tulip Gdańsk Residence można dokonywać mailowo pod adresem reception@goldentulipgdanskresidence.com oraz telefonicznie pod numerem +48 58 511 56 00
2. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych apartamentów, dane kontaktowe.
3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez obiekt GTGR drogą mailową.
4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest zgodnie z warunkami handlowymi Oddział Golden Tulip Gdańsk Residence wpłata zaliczki w terminie i wysokości określonej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji przesłanej na adres mailowy podany w rezerwacji.

 

III. OPŁATY, REZYGNACJE, REKLAMACJE

 

1. Dla poszczególnych usług Obiekt GTGR oferuje wybrane sposoby płatności spośród:

– płatność przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu rezerwacji
– płatność kartą płatniczą na odległość (pod warunkiem wypełnienia formularza autoryzacji karty przesłanego przez recepcję Obiektu)
– płatność gotówką w recepcji Obiektu.

2. Klient może wybrać sposób płatności spośród dostępnych powyżej opcji.
3. W celu prawidłowego wykonania płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Obiekt dla płatności przelewem na konto bankowe Obiektu, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji
4. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez Obiekt przypadki nadużyć będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: office@goldentulipgdanskresidence.com
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
3. Obiekt rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2019 r.
2. Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Golden Tulip Gdańsk Residence - trip advisor icon
Golden Tulip Gdańsk Residence - facebook icon
Golden Tulip Gdańsk Residence - instagram